หลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis and Strategy” รุ่นที่ 5

03 - 21 มีนาคม 2563

การดำเนินธุกิจภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ต่างๆ ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกคนในทุกหน่วยงานให้เกิดการเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องจาก หลักสูตร Business Analysis ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจนมาถึงบัดนี้กว่า 70 รุ่นแล้ว


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ทางการบริหารการจัดการขั้นสูงขึ้นในด้านต่างๆ และสามารถแข่งขันให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอดให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศเเละต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในขั้นสูงขึ้น

เนื้อหาการอบรม

1. Consumer 4.0: Understanding and Analysis (การวิเคราะห์และเข้าใจผู้บริโภค 4.0)

2. Social Media Marketing (เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์)

3. Competitive Advantage Analysis (การวิเคราะห์ความได้เปรียบการแข่งขัน)

4. How to Create New Business Model (การเรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่)

5. Analysis of Economic Trend and Its Impact to Business (การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ)

6. Profitability and Cost Analysis (การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรทางธุรกิจ) "

อบรมตั้งแต่
3 - 21 มีนาคม 2563 (อบรมทุกวันอังคาร พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้ประกอบการ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

การประเมินผล
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ 
อาจารย์ประจำคณะเศรษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อ.นวพร บุศยสุนทร
อาจารย์เกษียณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์
ปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์ธุรกิจของเมืองไทยดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง


ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสซิเนส แอดคิวเมน จำกัด


อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ชบริษัทเอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัดสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

03 - 21 มีนาคม 2563 (อบรมวันอังคาร พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 476 ครั้ง