หลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis” รุ่นที่ 3

19 มิถุนายน - 06 กรกฎาคม 2562

การดำเนินธุกิจภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ต่างๆ ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกคนในทุกหน่วยงานให้เกิดการเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องจาก หลักสูตร Business Analysis ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจนมาถึงบัดนี้กว่า 70 รุ่นแล้ว


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ทางการบริหารการจัดการขั้นสูงขึ้นในด้านต่างๆ และสามารถแข่งขันให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอดให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศเเละต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในขั้นสูงขึ้น


เนื้อหาการอบรม
1. Consumer 4.0: Understanding and Analysis (การวิเคราะห์และเข้าใจผู้บริโภค 4.0)
2. Social Media Marketing (เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์)
3. Competitive Advantage Analysis (การวิเคราะห์ความได้เปรียบการแข่งขัน)
4. How to Create New Business Model (การเรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่)
5. Analysis of Economic Trend and Its Impact to Business (การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ)
6. Profitability and Cost Analysis (การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรทางธุรกิจ)


" อบรมตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2562 (3 วัน/สัปดาห์)
ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."


*ค่าธรรมเนียมอบรม 21,900 บาท


หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ประกอบการ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ การประเมินผล ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ชบริษัทเอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัดดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.นวพร บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐสภาสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มิถุนายน - 06 กรกฎาคม 2562 ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 666 ครั้ง