หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 46

16 สิงหาคม - 03 กันยายน 2565

หลักการและเหตุผล

     ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" (Human Capital) นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน นักบริหารทรัพยากรบุคคลนับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยวางแผนและวางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนหรือการให้รางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

     ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวในข้างต้น จึงเปิดหลักสูตร Mini Master in HR Management ขึ้น เพื่อพัฒนานักทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่โดดเด่นให้กับองค์กรท่ามกลางสังคมแห่งความรู้และการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน ทั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและด้านกลยุทธ์ไปพร้อม ๆ กับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

2. เพื่อเสริมสร้างนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจธุรกิจภายใน และเศรษฐกิจภายนอกองค์กรอย่างรอบด้าน รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อยกระดับคุณภาพของนักทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน


วันที่จัดงาน:

วันที่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2565 (3 วัน/สัปดาห์)
อบรมวันอังคาร พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง


เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

หัวข้อการอบรม

1. Strategic Human Resources Management 
(หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์)

2. Human Resources Trend
(แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล)

3. Competency Management
(การบริหารขีดสมรรถนะ)

4. Performance Management
(การบริหารผลการปฏิบัติงาน)

5. Compensation and Reward Systems
(การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน)

6. Professional Interview Techniques
(การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ)

7. Career Path Development
(การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ)

8. Labor Laws and HR Management
(กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล)


ค่าธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท
(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)
ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายอิเล็กทรอนิกส์


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: 
https://bit.ly/3yyCcd5
สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://forms.gle/gJ9XMWCLac73DV4f8


**สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น**
**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมูบรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินหลักสูตร MAHR Program คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
ที่ปรึกษา กระทรวงพลังงาน
ดร.บำรุง สาริบุตร
อาจารย์ประจำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์
กรรมการบริหาร สำนักงานกฎหมายกรุงเทพนิติการ
อ.สรวุฒิ หรณพ 
อดีตวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ MAHR Program คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 สิงหาคม - 03 กันยายน 2565 อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00

จัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 089-8937286

ค่าธรรมเนียม (FEE)

17,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1705 ครั้ง