หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 77 (Business Analysis)

19 กันยายน - 03 ตุลาคม 2563


การตัดสินใจทางธุรกิจนั้นไม่ยากเลย หากผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ หลักสูตรBusiness Analysis Programจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 77 ให้คุณได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การแข่งขัน วิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร การเงิน การตลาด และเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หลักการและเหตุผล/

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

-เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และสามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการตลาด การเงินและการลงทุน

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การแข่งขันและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร

-เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

"อบรมตั้งแต่วันที่
19 ก.ย. - 3 ก.ย. .63 (3 วัน / สัปดาห์) ในวันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00น."

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การวิเคราะห์การแข่งขันCompetitive Analysis

2. การวิเคราะห์ทางการเงินFinancial Analysis

3. การวิเคราะห์ธุรกิจBusiness Analysis

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร

- Business Analysis

5. การวิเคราะห์ด้านการตลาดMarketing Analysis

6. การวิเคราะห์เศรษฐกิจMacroeconomic Analysis

7. มุมมองเศรษฐกิจโลก Global Economic Perspective

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในสายงานบริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในสายงานบริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร


ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
อาจารย์เกษียณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช กูรูด้านการตลาดและนักชายมืออาชีพที่หาตัวจับยาก

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 กันยายน - 03 ตุลาคม 2563 (3 วัน / สัปดาห์) ในวันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00น."

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 022186237 , line:@cu_learn

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 230 ครั้ง