หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 77 (Business Analysis)

19 พฤษภาคม - 06 มิถุนายน 2563


การตัดสินใจทางธุรกิจนั้นไม่ยากเลย หากผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

หลักสูตรBusiness Analysis Programจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 77 ให้คุณได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การแข่งขัน วิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร การเงิน การตลาด และเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

-เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และสามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการตลาด การเงินและการลงทุน

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การแข่งขันและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร   

-เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

 

 

"อบรมตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 6 มิ.ย.63 (3 วัน / สัปดาห์) ในวันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00น."

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การวิเคราะห์การแข่งขันCompetitive Analysis

2. การวิเคราะห์ทางการเงินFinancial Analysis

3. การวิเคราะห์ธุรกิจBusiness Analysis

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร - Business Analysis 

5. การวิเคราะห์ด้านการตลาดMarketing Analysis

6. การวิเคราะห์เศรษฐกิจMacroeconomic Analysis

7. มุมมองเศรษฐกิจโลก Global Economic Perspective 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในสายงานบริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในสายงานบริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์เกษียณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

กูรูด้านการตลาดและนักชายมืออาชีพที่หาตัวจับยากดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังอาจารย์ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 พฤษภาคม - 06 มิถุนายน 2563 (3 วัน / สัปดาห์) ในวันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00น."

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 430 ครั้ง