หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 74 (Business Analysis)

07 - 24 สิงหาคม 2562

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

- เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ในทุกๆระดับ ตั้งแต่สภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ จนถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน และการตลาดขององค์กร

- เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำมาสู่การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไปป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป คำแนะนำหลักสูตร เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจต่อไปป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป


" อบรมตั้งแต่วันที่ 7 - 24 สิงหาคม 2562 (3 วัน/สัปดาห์) ทุกวันพุธ พฤหหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."


หัวข้ออบรมสัมมนา

- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ Macro Economic Analysis

- การวิเคราะห์ธุรกิจ Business Analysis

- การวิเคราะห์การแข่งขัน Competitive Analysis - การวิเคราะห์ทางการเงิน Financial Analysis

- การวิเคราะห์ด้านการตลาด Marketing Analysis

- การวิเคราะห์การลงทุน Investment Analysis


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

อ.ธนเดช มหโภไคย

-ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ -กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริช คอร์ปอเรชั่น -กรรมการ บมจ. ไทยบริการอุสาหกรรม
ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

อาจาร์ยประจำคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.นวพร บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจาร์ยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการประจำศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจาร์ยประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยอ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

07 - 24 สิงหาคม 2562 " อบรมตั้งแต่วันที่ 7 - 24 สิงหาคม 2562 (3 วัน/สัปดาห์) ทุกวันพุธ พฤหหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 660 ครั้ง