หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 71 (Business Analysis)

14 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ -

1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ในทุกๆระดับ ตั้งแต่สภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ จนถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน และการตลาดขององค์กร

3. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำมาสู่การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไปป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป


วันที่จัดงาน 14 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561

อบรวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ Macro Economic Analysis

2. การวิเคราะห์ธุรกิจ Business Analysis

3. การวิเคราะห์การแข่งขัน Competitive Analysis

4. การวิเคราะห์ทางการเงิน Financial Analysis

5. การวิเคราะห์ด้านการตลาด Marketing Analysis

6. การวิเคราะห์การลงทุน Investment Analysis


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.ธนเดช มหโภไคยดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์อ.นวพร บุศยสุนทรดร.ทรรศนะ บุญขวัญผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคมผศ.ดร.มนชยา อุรุยศอ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2561 อบรวันอังคาร,พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 025593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 477 ครั้ง