หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 20 (Risk Management รุ่นที่ 20)

01 - 19 พฤศจิกายน 2565

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) อย่างไรก็ดี "ความเสี่ยง" มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ ซึ่งหมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ต่างมีมุมมองและให้ความหมายของคำว่า "ความเสี่ยง" แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงองค์กร" เพื่อตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่วมการอบรมได้แก่ เจ้าของกิจการและนักธุรกิจ ผู้จัดการทุกระดับ ผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน บุคคลทั่วไปที่สนใจ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง ความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ และหลักการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ


วันที่จัดงาน:

วันที่ 1 - 19 พฤศจิกายน 2565 (2-3 วัน/สัปดาห์)
อบรมวันอังคาร, ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง


เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

หัวข้อการอบรม

1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Management)

2. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
(
Decision Under Risk)

3. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
(
Financial Risk Management)

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Enhancement) สำหรับองค์กร
(
Risk Management Workshop: How to enhance Corporate Value)

5. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง
(
Corporate Governance)

6. การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
(Strategic Risk Management)

ค่าธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท
(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)
ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3pw8KA2
สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/3chExSh


!! 
รับจำนวนจำกัด !!


*
สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
**
การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร, นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาด้านการบริหารกลุยทธ์ ความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ
รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์
ที่ปรึกษาองค์กร
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

01 - 19 พฤศจิกายน 2565 อบรมวันอังคาร, ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237

ค่าธรรมเนียม (FEE)

17,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 725 ครั้ง