หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 18 (Risk Management)

26 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2563

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งความไม่แน่นอนทางกิจกรรมนี้เองที่เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity)หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk)ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint)และความไม่แน่นอน (Uncertainty)อย่างไรก็ดี "ความเสี่ยง" มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ ซึ่งหมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ต่างมีมุมมองและให้ความหมายของคำว่า "ความเสี่ยง" แตกต่างกันไป

ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร" เพื่อตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ เจ้าของกิจการและนักธุรกิจ ผู้จัดการทุกระดับผู้บริหารโครงการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา

-การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)

-การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

-การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)

-การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decision Under Risk)

-หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance)

-การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Risk Management Workshop)


"อบรมตั้งแต่ วันที่ 26 ก.พ. - 14 มี.ค.63 (3วัน/สัปดาห์) (รับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้น !!) 


เรียนทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา18.00- 21.00น. และวันเสาร์ เวลา09.00 - 16.00น." *
ค่าธรรมเนียมอบรม21,900บาท 


ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80%ของเวลาเรียน จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไปและสายงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม 

ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสวิวัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ระดับประเทศดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2563 อบรมวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 02-5593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 629 ครั้ง