หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 8

10 - 26 กันยายน 2562

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสามารถดำเนินการให้อยู่รอดได้ภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาลการบริหารจัดการในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ฉะนั้น องค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบโครงการลงทุนจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนโครงการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” เพื่อให้ความรู้หลักคิดและแนวทางการวิเคราะห์การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ในการประเมินการลงทุนโครงการ (project evaluation) การศึกษาความเป็นไปได้ (project feasibility study) การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน โครงการ การเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (project risk management) ตลอดจนการศึกษาถึงการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน และรวมกรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ผลตอบแทน ต้นทุนรวมถึงความเสี่ยงของโครงการ

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ด้วยตนเอง


วันที่จัดงาน

" อบรมตั้งแต่วันที่ 10 - 26 กันยายน 2562 (3 วัน/สัปดาห์)

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."


โครงสร้างหลักสูตร

• การวางแผนและบริหารโครงการ 6 ชั่วโมง

• การวิเคราะห์โครงการลงทุน 3 ชั่วโมง

• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 ชั่วโมง

• การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร 3 ชั่วโมง

• การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ 6 ชั่วโมง

• เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน 6 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์

คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร. ภาณุ เชาว์ปัญญา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสวิเนส แอคคิวแมน จำกัดสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 - 26 กันยายน 2562 " อบรมตั้งแต่วันที่ 10 - 28 กันยายน 2562 (3 วัน/สัปดาห์) ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 02-5593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 661 ครั้ง