หลักสูตรพัฒนาบุคคลกรในบริษัท องค์กร Inhouse ฟรี (ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,ความปลอดภัยในการทำงาน

01 - 30 มิถุนายน 2562

ในปี2562นี้ทางPDCA Training Centerมีความประสงค์ที่ต้องการทำCSRและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานเราให้......บริษัทฯที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ           จึงต้องการสนับสนุนวิทยากรเข้าไปอบรมให้ภายในองค์กรแบบ In Houseโดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่1 - 30มิถุนายน2562เท่านั้นในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1.ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

2.คัมภีร์หัวหน้างาน 

3.คัมภีร์ผู้จัดการ

4.ความปลอดภัยในการทำงาน

5.ปฐทพยาบาล

6.วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Trainer)

หรือหลักสูตรอื่นๆที่หน่วยงานท่านต้องการ
  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สมาคม สโมสร

  วิทยากร

  อาจารย์พงษ์ปณต คอนทองและทีมวิทยากรจากPDCA Training Center 

  ผู้เชีายวชาญด้านการเรียนรู้เชิงรุก  สถานที่อบรม (VENUE)

  หน่วยงานท่านกำหนดสถานที่

  วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

  01 - 30 มิถุนายน 2562

  จัดโดย

  PDCA Training Center
  เบอร์ติดต่อ : 0949918999

  ค่าธรรมเนียม (FEE)

  สัมมนาฟรี

  ผู้เข้าชม: 942 ครั้ง