หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิทัลเข้าสู่ธุรกิจคุณ

24 พฤศจิกายน 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 - 16.00น. (6ชั่วโมง)


"ฝ่าวิกฤติ Digital Disruption รับมือทุกกระแส การเปลี่ยนแปลงด้วยการขับเคลื่อนองค์กรของคุณสู่ Digital Transformation"

       การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันนั้นรวดเร็วและคาดไม่ถึง จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของข้อมูลข่าวสารกับชีวิตจริง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบการที่สื่อสารกันได้เอง คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ที่เรียนรู้และฉลาดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ธุรกิจที่เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์เหล่านี้ และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เท่านั้นจึงจะอยู่รอดต่อไปได้ หลักสูตรนี้จะเปิดแนวทางให้ได้นำกลยุทธ์ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที


Key Contents

♟ กลยุทธ์ดิจิทัลไม่ใช่กลยุทธ์ด้าน IT (Digital Strategy)
♟ การกำเนิดของเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Rise of the Machine)
    • Internet of Things (IoTs)
    • Big Data and Predictive Analytic
    • Machine Learning and Deep Learning
    • Artificial Intelligence and Robotics
♟ แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Trend) ที่ประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่แพร่หลาย
♟ การนำดิจิทัลเข้าสู่องค์กร (Digitization)
   • Customer Experiences
   • Operational Efficiency
   • New Business Model
♟ คิดใหม่ ทำใหม่ แบบ Lean Startup
♟ วางเส้นทางปฏิรูปดิจิทัล (Digital Transformation Roadmap)


Key Benefits
     1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) ในโลกธุรกิจปัจจุบัน
     2. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digital Transformation)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
Certificated in Digital Transformation
MIT Sloan School of Management (EDP)
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation
Design Thinking, Business Simulation Game, Production & Operation Managementสถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 417 ครั้ง