หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : HOW TO LEAD TEAM : Supervisory Skill and Performance Management

8 ธันวาคม 2565

HOW TO LEAD TEAM : Supervisory Skill and Performance Management
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการนำทีม เสริมสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานและบริหารผลงาน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

"สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

ที่ทำให้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทีมและบริหารผลงาน"

 

หลักการและเหตุผล     

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี

 

Key Contents

♟ ศิลปะการบริหารจัดการ

   เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่านกรณีศึกษา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังในการทำงาน การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จในการบริหารงานซึ่งเกิดจากการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่า แนวคิดในการวางแผนและการควบคุมงานให้ประสบความสำเร็จ

         • การบริหารองค์กรและกลไกการทำงานขององค์กร
              - การทำงานที่เป็นระบบเป็นอย่างไร
            - อะไรคือเหตุผลที่ลูกค้าต้องเลือกเรา
            - การวางแผน
                + การกำหนดเป้าหมายที่ดี
                + การวางแผนการดำเนินการ

      • การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

            - การระบุความผิดปกติ ความเสี่ยง และปัญหา
            - การจัดสำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
            - การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา
            - การวางแผนการแก้ปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงาน

         • เครื่องมือในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ
            - Pareto diagram
           - 5W1H + Ichikawa diagram

♟ ศิลปะการนำองค์กร

  เรียนรู้ถึงคำว่า "ผู้นำหรือหัวหน้างานที่แท้จริง" ควรมีบทบาทอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตนเอง ทำยังไงให้ทีมอยากทำตามด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจ ผ่านทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ (FIA), อิทธิบาท 4, กลยุทธ์การสื่อสารที่ดี เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ

        • การนำทีมให้ดำเนินการตามแผนงาน
           
- การนำทีม
            - การสร้างแรงจูงใจ
            - การสื่อสาร
            - การมอบหมายงาน
            - ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ
            - การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

        • การควบคุมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
            - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงา
            - เทคนิคการระดมสมอง
            - การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงาน

       • เครื่องมือในการนำองค์กร และการปรับปรุงการดำเนินงาน
            
- GEMBA GENBUTSU
            - KAIZEN
            - PDCA - TQM


Key Benefits

1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กร ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป
5. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/765/how-to-lead-team-supervisory-skill-and-performance-management/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวขาญทางค้นการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการการจัดการกระบวนการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกขน

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ตรวจประเมินโครงกรรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ผู้ตรวจรับรองรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ที่ปรึกษา ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4380 ครั้ง