หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Business Continuity Management

18 พฤศจิกายน 2565

Business Continuity Management
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : หลักการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

"เรียนรู้การบริหาร วางแผน และกลยุทธ์
เพื่อรองรับวิกฤติและความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกธุรกิจปัจจุบัน"


หลักการและเหตุผล     

     "ความคิดที่ว่าองค์กรเราไม่มีทางพบวิกฤติ ความคิดนั้นวิกฤติที่สุด เมื่อมุ่งหวังสิ่งที่ดีที่สุดให้องค์กร ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) คือขีดความสามารถทางกลยุทธ์ (Strategy) และยุทธวิธี (Tactical) ขององค์กร ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ"

Key Contents

 ♟ แนวคิดพื้นฐานของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
    • ความเข้าใจเรื่องประเด็น-ปัญหา-วิกฤติ
    • การบริหารจัดการในโลกยุคใหม่ที่ยากต่อการคาดการณ์
    • แนวคิดเรื่อง Resilience สมรรถนะที่สำคัญขององค์กร
    • ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง

♟ การวิเคราะห์องค์กร
      • การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร
    • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis
    • การค้นหา Critical Function ขององค์กร
    • การกำหนดโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

♟ กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
    • การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
    • การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
    • การทบทวนและตรวจสอบความพร้อมขององค์กร
    • การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้มีความพร้อมต่อภาวะวิกฤติ

Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความเสี่ยง ภัยคุกคามและผลกระทบเมื่อเกิดการชะงักขององค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เรียนรู้เทคนิคและการปฏิบัติในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/764/business-continuity-management/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ นักธุรกิจ ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

วิทยากร
คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์
- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
 โครงการการจัดการกระบวนการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลบริการบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ผู้ตรวจรับรองรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ที่ปรึกษา ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4080 ครั้ง