หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย (The Art of

30 พฤศจิกายน 2564


The Art of Negotiation and Persuasion for Sales
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

" หลักการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ เพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น "

        หลายต่อหลายครั้งที่นักขายรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขายมีความรู้ในตัวสินค้าและมีทักษะในการนำเสนอสินค้าเป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถปิดการขายได้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการขายก็คือ การขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการใช้สินค้าและบริการ นำเสนอ ผลที่ตามมาคือไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของหลักสูตร "ศิลปะการโน้มน้าวใจและการต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย"

        ทางสถาบันได้ทำการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจลูกค้าและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในการนำเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านการขาย การตลาด ผู้สนับสนุนงานขาย ผู้ประสานงานขายรวมถึงผู้ที่สนใจได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการติดต่อกับลูกค้า โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนานั้นจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างแท้จริง


Key Contents

♟ เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง
      ท่านจะได้รับเทคนิคต่างๆ ในการเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและการให้บริการ
♟ หลักในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
      ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักสำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อ "ชักชวนให้ลูกค้าคล้อยตามสิ่งที่เรานำเสนอ"
♟ เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
      ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการพูดและการใช้ภาษาเพื่อนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
♟ การหาประเด็นที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
      ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลือกประเด็นที่โดนใจในการนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการกับเรา
♟ หลักในการเจรจาต่อรอง ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักที่สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
♟ เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ     
      ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคเลือกการเจรจาต่อรองในแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
♟ เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง 
      ท่านจะได้เทคนิคในการล้วงข้อมูลที่สำคัญจากคู่เจรจาเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง
♟ เทคนิคการต่อรองให้หลังไม่ชนฝา
♟ Workshop "เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง"
♟ Q&A


Key Benefits

1. เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
2. เรียนรู้หลักในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการติดต่อกับลูกค้า
3. เพื่อสร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
4. เรียนรู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการถามเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าและคู่เจรจา
5. เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในอาชีพงานขายและเจรจาต่อรอง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การบริหารทีมขาย การตลาด การเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจการค้าปลีกและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มามากกว่า 17 ปี


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0814858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 315 ครั้ง