หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ (Systematic Approach to Pro

20 ตุลาคม 2564

“วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ”

ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้น ซํ้าอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตาม เป้าหมายได้ หลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ นี้จึงมุ่งเน้นให้ ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

Key Contents

♟ ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
♟ ความหมายของคำว่า “ปัญหา”
♟ กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
• การวิเคราะห์ปัญหา
- เครื่องมือการหาปัญหา
- เครื่องมือการเลือกและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
- การกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง (Statement of Problem)
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- การประเมินผลกระทบของปัญหา 3 มิติของปัญหา
• การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
- หลักการหาข้อมูลแบบ 3 GEN : Genba, Genbutsu, Genjitsu
- การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา
• การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming - การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
- การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลัก Poka Yoke
• การติดตามผลและประเมินผล
♟ เทคนิค SOLUTION การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง
♟ กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA • การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
• การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ
♟ กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร
♟ กิจกรรมกลุ่ม ประยุกต์เทคนิค SOLUTION กับงานจริง

Key Benefits

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2. ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
3. ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจของคน

วิทยากร
อ.สุรเจต เกิดศุข


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

วิทยากร

อ.สุรเจต เกิดศุข


สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 ตุลาคม 2564 9.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0814858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 97 ครั้ง