หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ (Lean Thinking & Business Wast

17 พฤศจิกายน 2564

ลดความสูญเปล่า ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น สร้างไอเดียใหม่ ๆ ผ่านการทำ Lean ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างให้มีคุณค่ามากที่สุด

          เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ เช่น การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง ความผันผวนทางภาคการเงินของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ อีกทั้งปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างบริษัทและองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจากตัวบุคลากรภายในบริษัทเอง คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการในบริษัท ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งต้องสัมพันธ์กับต้นทุนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ลดความสูญเสียลงไปให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่บริษัทที่ยั่งยืน สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เน้นไปที่ธุรกิจลอจิสติกส์ โดยเน้นไปที่ 3 เรื่องหลักคือ “ต้องง่ายกว่าเดิม ดีกว่าเดิม และต้นทุนดีกว่าเดิม”
         หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Lean Management สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ผ่านแผนงาน และการให้คำแนะนำของวิทยากร ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Key Contents

♟ ภาพรวมเกี่ยวกับ Lean Management System
- แนวคิดต่างๆ ในการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นระบบ Push/ ระบบ Pull ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop
- เข้าใจตัวเอง บทบาทหน้าที่ ที่มีต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในการทำ Lean ไม่ไห้ติดกับดักทางความคิด

♟ ภาพรวมของ Lean ที่เชื่อมโยงกับต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
- อธิบายให้เข้าใจถึงภาพรวมของต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเน้นไปที่ต้นทุนต่างๆ รวมถึงต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นในฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ไม่เน้นฝ่ายผลิต) โดยอาศัยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย ที่เคยทำงานด้านลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และที่ปรึกษาในองค์กรชั้นนำ
- จัดทำ Work Shop ให้เข้าใจจริงถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น

♟ ความสูญเสีย 7 ประการ/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
- อธิบายการวิธีการ เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม เช่น TIMWOOD, MUDA, MURA, MURI และ POKA YOKE เพื่อให้สามารถเพิ่ม KPI ในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น
- Workshop การทำ Lean เพิ่มประสิทธิภาพงานให้สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม ตัดสิ่งต่างๆ ที่ไม่จำเป็นที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้

♟ แนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อให้การทำ Lean เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ ด้วย QC 7 tools
- Workshop ทำการวิเคราะห์จริง เพื่อนำมาใช้ในการทำ Lean ให้เกิดประสิทธิผล โดยเน้นไปทางอุตสาหกรรมลอจิสติกส์

♟ แนวคิด Lean Sigma – DMAIC Phase
- แนวคิดการทำ Lean Project ตามแนวคิด DMAIC Phase ให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติเป็นขั้นตอน สามารถทำ Lean ได้จริง
- Workshop การทำ DMAIC Phase พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำ

♟ แนวคิดในการทำให้บริษัทเป็น Lean เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา - แนวคิดที่จะปรับให้บุคคลากรทุกคนของบริษัท สามารถนำ Lean ไปใช้โดยฝังให้ Lean เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในแนวทางของ Continuous Improvement ผ่านกรณีศึกษา ผ่านแนวคิด ที่เรียบง่าย แต่บรรลุผลเร็ว อาทิ Suggestion System และ QCC Group
- Workshop การทำ Suggestion System

Key Benefits
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเทคนิค ในการนำ Lean มาใช้ให้ลดความสูญเปล่า และ ปรับปรุงกระบวนการทำได้ ลดต้นทุนได้
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเอาแนวทางปรับปรุง มาประยุกต์ใช้ และสามารถทำ ได้จริงในบริษัท


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

วิทยากร

ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ


สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 พฤศจิกายน 2564 9.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0814858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 51 ครั้ง