หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ (Lean Thinking & Business Wast

17 พฤศจิกายน 2564

Lean Thinking & Business Waste Reduction

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00น. (6ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ลดความสูญเปล่า ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น สร้างไอเดียใหม่ ๆ ผ่านการทำ Lean ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างให้มีคุณค่ามากที่สุด

          เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ เช่น การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง ความผันผวนทางภาคการเงินของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ อีกทั้งปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างบริษัทและองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจากตัวบุคลากรภายในบริษัทเอง คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการในบริษัท ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งต้องสัมพันธ์กับต้นทุนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ลดความสูญเสียลงไปให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่บริษัทที่ยั่งยืน สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เน้นไปที่ธุรกิจลอจิสติกส์ โดยเน้นไปที่ 3 เรื่องหลักคือ “ต้องง่ายกว่าเดิม ดีกว่าเดิม และต้นทุนดีกว่าเดิม”
         หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Lean Management สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ผ่านแผนงาน และการให้คำแนะนำของวิทยากร ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Key Contents

♟ ภาพรวมเกี่ยวกับ Lean Management System
- แนวคิดต่างๆ ในการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นระบบ Push/ ระบบ Pull ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop
- เข้าใจตัวเอง บทบาทหน้าที่ ที่มีต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในการทำ Lean ไม่ไห้ติดกับดักทางความคิด

♟ ภาพรวมของ Lean ที่เชื่อมโยงกับต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
- อธิบายให้เข้าใจถึงภาพรวมของต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเน้นไปที่ต้นทุนต่างๆ รวมถึงต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นในฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ไม่เน้นฝ่ายผลิต) โดยอาศัยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย ที่เคยทำงานด้านลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และที่ปรึกษาในองค์กรชั้นนำ
- จัดทำ Work Shop ให้เข้าใจจริงถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น

♟ ความสูญเสีย 7 ประการ/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
- อธิบายการวิธีการ เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม เช่น TIMWOOD, MUDA, MURA, MURI และ POKA YOKE เพื่อให้สามารถเพิ่ม KPI ในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น
- Workshop การทำ Lean เพิ่มประสิทธิภาพงานให้สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม ตัดสิ่งต่างๆ ที่ไม่จำเป็นที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้

♟ แนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อให้การทำ Lean เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ ด้วย QC 7 tools
- Workshop ทำการวิเคราะห์จริง เพื่อนำมาใช้ในการทำ Lean ให้เกิดประสิทธิผล โดยเน้นไปทางอุตสาหกรรมลอจิสติกส์

♟ แนวคิด Lean Sigma – DMAIC Phase
- แนวคิดการทำ Lean Project ตามแนวคิด DMAIC Phase ให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติเป็นขั้นตอน สามารถทำ Lean ได้จริง
- Workshop การทำ DMAIC Phase พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำ

♟ แนวคิดในการทำให้บริษัทเป็น Lean เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา - แนวคิดที่จะปรับให้บุคคลากรทุกคนของบริษัท สามารถนำ Lean ไปใช้โดยฝังให้ Lean เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในแนวทางของ Continuous Improvement ผ่านกรณีศึกษา ผ่านแนวคิด ที่เรียบง่าย แต่บรรลุผลเร็ว อาทิ Suggestion System และ QCC Group
- Workshop การทำ Suggestion System

Key Benefits
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเทคนิค ในการนำ Lean มาใช้ให้ลดความสูญเปล่า และ ปรับปรุงกระบวนการทำได้ ลดต้นทุนได้
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเอาแนวทางปรับปรุง มาประยุกต์ใช้ และสามารถทำ ได้จริงในบริษัท


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพ การประเมินผล


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 พฤศจิกายน 2564 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0814858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 651 ครั้ง