หลักสูตร"การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรในยุค 4.0" Virtual Class Online by Zoom Meeting

27 เมษายน 2564

หลักการและเหตุผล ภาวะวิกฤต คือ สภาวะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ชั่วคราวที่ไม่ได้คาดคิด มีความสับสน เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน สร้างให้เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อรับมือ โดยภาวะวิกฤตนั้นจะส่งให้เกิดผลเสียกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความกดดัน ภัยคุกคาม ผลกระทบทางลบต่อคนที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคล องค์กร ตั้งแต่จำนวนเล็กน้อยไปจนถึงคนหมู่มาก และอาจส่งผลถึงชื่อเสียงไปจนถึงผลกำไรในการทำธุรกิจ ภาวะวิกฤตโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสัญญาแจ้งเตือนล่วงหน้า อาทิ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด2019 ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เศรษฐกิจ สังคมและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและการทำงานไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ฉะนั้น การรู้ถึงความสำคัญและขั้นตอนของการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตนั้น นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ระดับองค์กรที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ และนำไปอยู่ในแผนงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนย่อมทำให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรในยุค 4.0 จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรและผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อการเตรียมพร้อมขององค์กร ในการป้องกันภาพลักษณ์และแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรอันมีผลกระทบจากภาวะวิกฤต วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในองค์กรและการเตรียมการรับมือ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นในการทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร หัวข้อการฝีกอบรม ความสำคัญ ความหมายของภาวะวิกฤต และประเภทของภาวะวิกฤต การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารในยุค 4.0 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารและบริหารข่าวสาร เพื่อป้องกันภาพลักษณ์และแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

วิทยากร

ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
สถานที่อบรม (VENUE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 เมษายน 2564 9.00-12.00 น.

จัดโดย

สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0922464638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 194 ครั้ง