หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 15 Human Resource Development Certificate Program

28 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2563

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

  องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณค่ามากที่สุด

   ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Development) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมการทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง


วันที่จัดงาน:

อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00- 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


สถานที่จัดงาน:

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การพัฒนาองค์กร
(Organization Development)

2. การสร้างความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement)

3. การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
(Strategic HR Development and Planning)

4.การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
(Talent Retention and Acquisition)

5. การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน
(Effective Performance Management)

6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency-Based HR Development)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร.บำรุง สาริบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ฯ

อาจารย์ สุรพงศ์ แสงอรุณ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล

อาจารย์ อภิชาติ ขันธวิธิ นักเขียนและผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : HR The Next Gen

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

ดร.บดี ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2563 อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 089-8937286

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 230 ครั้ง