หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 14 Human Resource Development Certificate Program

20 ตุลาคม - 07 พฤศจิกายน 2563

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

    องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณค่ามากที่สุด

    ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Development) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมการทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง


วันที่จัดงาน:

อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00- 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่จัดงาน:

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

2. การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)

3. การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Development and Planning)

4. การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management &Succession Planning)

5. การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน (Effective Performance Management)

6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency-Based HR Development)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร.บำรุง สาริบุตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ฯ
อาจารย์ สุรพงศ์ แสงอรุณ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ อภิชาติ ขันธวิธิ
นักเขียนและผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : HR The Next Gen
ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 ตุลาคม - 07 พฤศจิกายน 2563 อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 02-559-3638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3081 ครั้ง