หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 12 Human Resource Development Certificate Program

04 - 22 กุมภาพันธ์ 2563


หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณค่ามากที่สุด ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (Strategic HR Development) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมการทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง

วันที่จัดงาน

" อบรมตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2563 (3 วัน/สัปดาห์)
ทุกวันวันอังคาร วันพุธ เวลา 18.00- 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."

สถานที่จัดงาน

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน (Effective Performance Management)

2. การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Development and Planning)

3. การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management &Succession Planning)

4. การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Enagagement)

5. การพัฒนาองค์กร (Organization Delelopment)

6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Based HR Development)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.บำรุง สาริบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ฯ

อาจารย์ สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ฯ อาจารย์ อภิชาติ ขันธวิธิ นักเขียนและผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : HR The Next Gen

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

04 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 " อบรมตั้งแต่วันที่ 4 - 22 ก.พ. 2563 (3 วัน/สัปดาห์) ทุกวันวันอังคาร วันพุธ เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 02-559-3638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 891 ครั้ง