หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 11 Human Resource Development Certificate Program

18 กันยายน - 05 ตุลาคม 2562

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณค่ามากที่สุด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ร (Strategic HR Development) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมการทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง


วันที่จัดงาน

" อบรมตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. - 5 ต.ค. 2562 (3 วัน/สัปดาห์) ทุกวันวันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."


สถานที่จัดงาน โรงแรมตวันนา สุรวงศ์


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 6 ชั่วโมง

2.การวางแผนและจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ชั่วโมง

3.การพัฒนาองค์กร3 ชั่วโมง

4.การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3 ชั่วโมง

5.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 6 ชั่วโมง

6.กลยุทธ์การสร้างความผูกพันของพนักงาน 3 ชั่วโมง

7.ระบบการจัดการคนเก่ง 3 ชั่วโมง

8.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 3 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.จิราพร พฤกษานุกูล

Director, Indigo Consulting Group Co,Ltd.



ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้



ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน



อาจารย์ อภิชาติ ขันธวิธิ

นักเขียน และผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : HR The Next Gen



คุณดารณี ธีรธนากร

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย



อาจารย์ สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ฯ



สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 กันยายน - 05 ตุลาคม 2562 " อบรมตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. - 5 ต.ค. 2562 (3 วัน/สัปดาห์) ทุกวันวันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 02-559-3638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 530 ครั้ง