หลักการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

29 - 30 มิถุนายน 2563

ปัจจุบันบ้านประหยัดพลังงานเป็นหัวข้อที่สังคมไทยและทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นทุกวันเพราะสภาพอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากส่งผลให้อากาศทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ สึนามิ ไฟป่า เป็นต้น ทำให้เกิดเป็นกระแสที่ทุกคนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้

แต่การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อให้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งนั่นหมายถึงต้องใช้ศาสตร์หลากหลายสาขาตลอดจนเปลี่ยนขบวนการทำงาน (Process) เครื่องมือ (Tools) และวัสดุ (Materials) ใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือประหยัดพลังงานได้จริง  

ซึ่งการสร้างบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทยเรานั้นมีความยากลำบากกว่าการสร้างบ้านประหยัดพลังงานในประเทศอื่นเพราะปกติการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สูงขึ้นจำ เป็นจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยเรา ไม่ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านรู้และ เข้าใจหลักการทำงานที่ทำได้จริง หรือนำไปประยุกต์ใช้กับอาคารเดิมได้เป็นอย่างดี ให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ เจ้าของบ้าน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจการออกแบบก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน


ผลที่ได้รับจากการอบรม :

 • เข้าใจหลักการและเหตุผลที่ต้องสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
 • เข้าใจในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
 • เข้าใจระบบการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
 • เข้าใจถึงปัญหาการออกแบบก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
 • สามารถอธิบายการออกแบบบ้านพักประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถนำความรู้นี้เป็นพื้นฐานใน การขอประเมินอาคารGreen BuildingของLEED ได้

ระยะเวลา : 2วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ที่มาของบ้านประหยัดพลังงาน
 • ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเงิน เวลา และคุณภาพ ในการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
 • แนวทางการพิจารณาการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมิติอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ความต้านทานแรงจากภัยพิบัติ ความสวยงาม และทัศนคติการใช้สอย การบำรุงรักษาอาคาร เป็นต้น
 • กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการก่อสร้างอาคารในแต่ละช่วงเวลาทำงาน
 • พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยบ้านในประเทศไทย ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • ภูมิประเทศ และสภาพอากาศของประเทศไทย เช่น ความเข้มแสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม (Wind Speed)ทิศทางลมแนวการเดินของแสงแดด เป็นต้น
 • การสร้างสภาวะอยู่สบาย (Comfort Zone)
 • หลักการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)
 • ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน
 • ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในบ้านพักอาศัย
 • ความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 • คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง
  -
  วัสดุโครงสร้างหลักอาคาร
  -
  วัสดุกั้น ปิดผิว เช่น พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา
  -
  วัสดุตกแต่งภายใน เช่น พรม ผ้าม่าน เป็นต้น
 • ราคาวัสดุก่อสร้างต่อหน่วย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม
 • ปัจจัยในการพิจารณาออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
  -
  การปรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร เช่น ปลูกต้นไม้ รั้ว สนามหญ้า บ่อน้ำ เป็นต้น
  -
  รูปทรงอาคาร ระบบการก่อสร้าง
  -
  การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เช่น เทคนิคการรีดลมในอาคาร
 • การเลือกใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานแสงแดด พลังงานใต้พื้นพิภพ (Geothermal)เป็นต้น
 • แนวทางการเลือกสุขภัณฑ์ หลอดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าประจำบ้าน
 • แนวทางการนำเอาวัสดุใช้แล้วมาใช้ซ้ำ (Recycle)เช่น การทำปุ๋ยไส้เดือนจากเศษอาหาร การนำน้ำในห้องน้ำมาใช้ใหม่ การทำแก๊สชีวภาพ เป็นต้น
 • สุขอนามัยภายในบ้านที่ควรรู้ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย หนู แมงสาบ นก เป็นต้น
 • แนวทางการก่อสร้างบ้านทางเลือก (Alternative Housing)
 • เกณฑ์ในการพิจารณาอาคารสีเขียว (Green Building)
 • การติดตามเทคโนโลยีการก่อสร้าง และวัสดุใหม่ๆ เช่นNano Technology
 • เครื่องวัดคุณภาพภายในอาคาร เช่น ความเข้มของแสงสว่าง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ไม่มี

วิทยากร

อ. ชาติชาย สุภัควนิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยนาโน เฮ้าส์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานและต้านภัยธรรมชาติสถานที่อบรม (VENUE)

ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัสฯ ซ.ลาดพร้าว 8

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 - 30 มิถุนายน 2563 09:30-16:30 น.

จัดโดย

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0863072163

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 137 ครั้ง