หลักการบริหารโครงการ การดำเนินโครงการและการประเมิน

15 มีนาคม 2562

Project Management - Implementation and Evaluation

หลักการบริหารโครงการ การดำเนินโครงการและการประเมิน (15 มี.ค. 62)    การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลา (Time) ในการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ (Cost) ตลอดจนการทำให้โครงการบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ หลักสูตร หลักการบริหารโครงการ - การดำเนินโครงการและการประเมิน เหมาะสำหรับผู้บริหารโครงการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ต้องการทราบถึงหลักการดำเนินโครงการ การบริหารโครงการ การสร้างทีม การติดตาม ควบคุมคุณภาพโครงการ การจัดการความเสี่ยงในการบริหารโครงการ การประเมินและจบโครงการ รวมถึงแนวทางการตรวจสอบโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จKey Contents

    1. หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย ท่านจะเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับงานประจำ เป้าหมายการบริหารโครงการที่สำคัญ การควบคุมปัจจัยต่างๆ วงจรการบริหารโครงการ (S-Curve & V-Curve) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการให้เกิดความเหมาะสม

       • Purpose of Triangle

       • Controlling Factors

       • Project Management Cycle

       • Stakeholders

    2. แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team) ท่านจะได้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกด้วยเครื่องมือ SWOT, TOWS เพื่อลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเข้าถึงสไตส์คนในทีมและการพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพ

       • การคัดเลือกทีม

       • จัดประชุมโครงการ

       • สร้างเอกลักษณ์ให้ทีม

       • สร้างวิสัยทัศน์ร่วม

       • บริหารระบบการให้รางวัล

       • บริหารความขัดแย้ง

    3. การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control) ท่านจะเรียนรู้การเปรียญเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับแผนงาน การกำหนด Baseline ขั้นตอนในการติดตามโครงการ ตัวชี้วัดในการติดตามโครงการ องค์ประกอบของโครงการที่ต้องมีการติดตาม ปัจจัยที่ต้องมีการติดตาม เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการติดตาม รวมถึงการเพื่อบรรลุความสมดุลระหว่าง Cost, Time & Performance parameters อื่นๆของโครงการ

       • Monitoring Process

       • Controlling the project

       • Project Monitoring & Control Cycle

    4. เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control) ท่านจะได้แนวทางเลือก Controlling Point พื้นฐาน ที่มาจากเป้าหมายของการควบคุมวิธีการและบุคลากร รวมถึงแผนการควบคุมโครงการให้เกิดคุณภาพ

       • Milestones

       • End of Tasks

       • Interfaces

       • End of Each Month/Week/Day

    5. การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination) ท่านจะได้เทคนิคการประเมินโครงการที่มาตรฐาน กระบวนการของการประเมินโครงการ 4 รูปแบบตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ วางแผนโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ วิธีการหรือเครื่องมือในการติดตามประเมินผล (ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ) คำถามในการประเมินเชิงกลยุทธ์ ประเภทของการประเมินผล รวมถึงการจบโครงการ เพื่อส่งผลต่อ Performance ของโครงการ

       • กระบวนการของการประเมินโครงการ 4 รูปแบบ

            - การประเมินก่อนเริ่มโครงการ

            - การประเมินผลการวางแผนโครงการ

            - การประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ

            - การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ (Outcome & Impact Evaluation)

       • วิธีการหรือเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

       • คำถามในการประเมินเชิงกลยุทธ์

       • ประเภทของการประเมินผล

       • การจบโครงการ

    6. การจัดการความเสี่ยงในการบริหารโครงการ (Project Risk Management) ท่านจะเข้าใจถึงการประเมินสถานการณ์ต่างๆ กระจายความเสี่ยงด้วยการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเทคนิคการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน

       • Risk Identification

       • Risk Assessment

       • Risk Response Development

       • Risk Response Control

       • Change Control Management

    7. สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ ท่านจะเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการตรวจสอบโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รวมถึงการสื่อสารให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จKey Benefits

1. เรียนรู้หลักการ เทคนิคการดำเนินโครงการให้เกิดความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

2. เข้าใจการบริหารโครงการด้วยวิธีการติดตาม ควบคุมคุณภาพ และประเมินผลโครงการอย่างเหมาะสม

3. สามารถจัดการความเสี่ยงในการบริหารโครงการ เพื่อเป็นแผนรองรับแก้ไขปัญหาที่แท้จริง

4. สามารถนำเครื่องมือการติดตาม การควบคุม การประเมิน ตลอดจนจบโครงการ มาประยุกต์ใช้ให้การบริหารโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ

วิทยากร

ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญและและที่ปรึษาทางด้านการวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 มีนาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 283 ครั้ง