สุดยอดแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

13 พฤศจิกายน 2562


Strategic Planning and Policy Implementation
การคิดเชิงกลยุทธ์ การกำหนด และนำแผนฯสู่การปฏิบัติ ความท้าทายของ การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 และในยุค Information Age

(พุธที่ 13 พ.ย. 62)        ลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องคิด สร้าง และบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริง เรียนรู้แนวทางวิธีคิดขั้นตอนของการทำแผน ตั้งแต่การวิเคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์ แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในระดับ องค์กร จนถึงส่วนงานต่างๆ รวมไปถึงการบริหารแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนการวัดและการกำกับ เพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริง


        Key Contentsหลักการพื้นฐาน
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนความคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการหาแนวทางเพื่อจัดการอุปสรรคทางความคิดให้มีคุณภาพ
  • การปรับวิธีคิดให้เอื้อต่อการกำหนดแผนฯ และบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • Growth and Development Mindset และหลักการคิดเชิงกลยุทธ์
  • บทบาทของการคิดวิเคราะห์ การคิดเป็นระบบ และการคิดสร้างสรรรค์ ต่อ การกำหนดแผนฯที่มีคุณภาพ
  • อุปสรรคทางการคิด (และการเรียนรู้) ต่อการกำหนดแผนฯที่มีคุณภาพ

ความท้าทายของการบริหารจัดการและการแข่งขันใน 21st Century และความจำเป็นของการมีแผนพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ
ท่านจะเข้าใจปัจจัยต่างๆ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือธุรกิจด้วยหลักการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการที่สร้างความท้าทายนำมาสู่แผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวทางการจัดทำแผนฯ
ท่านจะได้รับเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีให้เป็นขั้นตอน สามารถกำหนดขอบเขตจากองค์ประกอบของแผน การเขียนแผนกลยุทธ์ให้เกิดความสมบูรณ์ การกำหนดตัวชี้วัด และการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกให้เกิดคุณค่าสูงสุด
  • การจัดเตรียม “คน” และ Agenda การประชุมเพื่อร่วมกำหนดและขับเคลื่อนแผนฯ       
  • องค์ประกอบของแผนฯ ในรูปแบบของ Info. Graphic
  • Steps การคิดเพื่อกำหนดแผนฯ ข้อมูล และทักษะที่จำเป็นต่อการกำหนดแผนฯที่มีคุณภาพ • การเขียนแผนฯ, KPI’s, และ โครงการ-Strategic Initiative
  • ความสัมพันธ์ระหว่างแผนฯ และโครงสร้างองค์กร
  • การจัดสรรบุคลากร และการระบบการให้รางวัลเพื่อขับเคลื่อนแผนฯให้ได้อย่างมีคุณภาพ
การนำเสนอแผนฯ (ให้เอื้อต่อการได้มาซึ่งงบประมาณหรือแผนฯ ที่ Sell ได้)
ท่านจะได้รับเคล็ดลับการนำเสนอแผนเชิงกลยุทธ์ไปพร้อมกับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อทำให้โครงการหรือแผนดำเนินการสำเร็จด้วยดี

Performance Management การติดตามแผนฯ และประเมินผล ท่านจะสามารถมีหลักการติดตามแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถวัดได้ รวมถึงเทคนิคการประเมินผลเพื่อเกิด Good Strategy
Key Benefits


1. เพื่อทราบหลักการพื้นฐานการกำหนดกลยุทธ์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร ขั้นตอน การทำแผนกลยุทธ์ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ การสร้างแผนกลยุทธ์จนถึงการสร้าง แนวทางปฏิบัติ
2. วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี เรียนรู้จากแนวทางทฤษฎี การปรับแนวคิดเชิงกลยุทธ์สู่การสร้างแผนจริง
3. เข้าใจประเด็นด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ ตั้งแต่กลยุทธ์ในระดับองค์กรจนถึงส่วนงานต่างๆ
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์ผ่านกรณีศึกษา วัดผลและกำกับแผนสู่ความสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร, นักกลยุทธ์

วิทยากร

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

-วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

-ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก(รัชดา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 พฤศจิกายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 505 ครั้ง