สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆงาน

25 สิงหาคม 2563

ในโลกยุคปัจจุบันนั้น การเจรจาต่อรองสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจรจาต่อรองนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญและมักจะเกิดขึ้นอันดับต้นๆเสมอ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้การเจรจาต่อรองนำไปประยุกต์ใช้ในมิติอื่นๆได้ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันการเจรจาเชิงสร้างสรรค์และการบริหารความขัดแย้งนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้กระบวนกการ,โครงสร้าง, หลักการและกลยุทธ์ของการเจรจาต่อรองจึงมีความสำคัญมากๆสำหรับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทักษะในการเจรจาต่อรอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง
3. เสริมสร้างเทคนิคและทักษะการโน้มน้าว จูงใจ ในการเจรจาต่อรอง
4. เรียนรู้กลวิธีในการสื่อสารที่ดีสำหรับใช้ในการเจรจาต่อรอง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้และทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาหลักสูตร
เป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
จิตวิทยาสำหรับการเจรจา
ความเข้าใจพฤติกรรมของนักเจรจาทั้ง 4 แบบ
วางกรอบความคิดเพื่อการเจรจา
กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารความขัดแย้ง (5A)
การเตรียมตัวก่อนการเจรจา
เข้าใจสถานการณ์ของการเจราจาทั้ง 5 แบบ (WL, WW, LW, LL, Compromise)
การเจรจาด้วยกลยุทธ์แบบทฤษฎีเกม (Chicken, Trust, Stag hunt, Prisoner’s dilemma)(Workshop)
การใช้เทคนิค ZOPA และ BATNA/WATNA ในการเจรจา (Workshop)
การควบคุมสถานการณ์ในการเจรจา
7 ประเด็นสำคัญที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง
ทักษะสำคัญที่นักเจรจาควรจะมี
เทคนิคคำถามที่ใช้ในการเจรจา
สรุปและปิดการเจรจาต่อรอง


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
         ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]