สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี”

29 เมษายน 2563

บทนำ

"นักบัญชี" เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อทุกๆ องค์กร เพราะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินFinancial StatementงบดุลBalance Sheetงบแสดงผลการดำเนินงานขององค์กรProfit & Loss Statementรวมถึงหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจBusiness StrategyหรือแผนการลงทุนในอนาคตInvestment Plan  

ดังนั้น "นักบัญชี" จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา

หลักสูตร "สุดยอดนักบัญชี ดีและเก่ง" จึงเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักบัญชีและผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบัญชี เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีเพื่อการบริหาร สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจ ได้แก่การบัญชีต้นทุน การบัญชีภาษีอากร การวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชี การสอบบัญชี การจัดทำงบประมาณและการควบคุมงบประมาณประจำปี การลดต้นทุน การบริหารแผนการลงทุน ด้วยเทคนิคการจัดทำรายงานทางบัญชีสำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบภายในและมาตรการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ "นักบัญชี" มีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและรายงานทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2.เพื่อให้ "นักบัญชี" สามารถจัดทำบัญชี รายงานทางบัญชี ตลอดจนข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ผู้จัดการแผนกบัญชี 

2.หัวหน้างาน,เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านการบัญชี 

วิธีการฝึกอบรม

1.บรรยายเนื้อหา,ตัวอย่างประกอบ 

2. Workshop 

3. Pre-test, Post-test

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี 

·หลักการบัญชีคู่ และเกณฑ์คงค้าง 

·การจัดทำงบกำไรขาดทุน Profit & Loss Statement 

·การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)Balance Sheet 

·หลักการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

·หลักการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร 

·หลักการคิดค่าเสื่อมราคา 

บทที่2:การวิเคราะห์ตัวเลขจากรายงานทางบัญชี 

·หลักการวิเคราะห์ตัวเลขจากรายงานทางบัญชี 

·อัตราส่วนทางบัญชีและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

·วิธีการคำนวณอัตราส่วนทางบัญชีและการเงินแต่ละประเภท 

·ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางบัญชีและอัตราส่วนทางการเงิน 

บทที่3:ระบบบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ต้นทุนCost Accounting 

·ต้นทุนการผลิต 

·ต้นทุนการจัดซื้อ    

·ต้นทุนขาย   

·ต้นทุนของเสีย   

·ต้นทุนจม   

บทที่4:การบัญชีภาษีอากร 

·บัญชีภาษีตามประมวลรัษฎากร 

·หลักการบันทึกรายได้ทางภาษี 

·รายจ่ายที่ไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี 

·ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

·ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

·ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

·ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

·การยื่นงบการเงินเพื่อชำระภาษี   

บทที่5:การบัญชีและการสอบบัญชี   

·หลักการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการสอบบัญชี 

·หัวใจหลักของการสอบบัญชี 

·ประเภทของข้อมูลทางบัญชีที่ต้องทำการสอบบัญชี 

บทที่6:การจัดทำงบประมาณ 

·หลักการจัดทำงบประมาณ 

·เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายรับ 

·ประเภทของรายจ่ายที่ต้องจัดทำงบประมาณ 

·การจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิต ต้นทุนแรงงาน โสหุ้ยการผลิต 

·การจัดทำงบประมาณต้นทุนของการจัดซื้อจัดหา 

·การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

·การคำนวณหาจุดคุ้มทุน Break Even Point 

·เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้มีผลกำไรตามเป้าหมาย 

บทที่7:การจัดทำข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อการบริหาร 

·การลดต้นทุนCost Reduction 

·การบริหารสินค้าคงเหลือ Inventory Management 

·การบริหารผู้ขายSupplier Management 

·การบริหารความสูญเปล่า 7 Waste 

บทที่8:หลักการบัญชีกับการป้องกันการทุจริต 

·เทคนิคการตรวจสอบภายใน 

·วิธีการตรวจสอบสิ่งผิดปกติ 

·การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต 

บทที่9:เทคนิคการจัดทำรายงานทางบัญชีต่อผู้บริหารระดับสูง 

·การสรุปรายงานทางบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

·การรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจ 

·การเปรียบเทียบรายงานทางบัญชีกับงบประมาณประจำปี 

·การรายงานประสิทธิภาพการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

·การรายงานข้อมูลที่มีผลต่อกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และการลงทุน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 23 ครั้ง