สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง

15 กรกฎาคม 2563

ในยุคปัจจุบันคนทำงานทุกคน และในทุกองค์กร แทบจะไม่มีใครไม่ใช้ อีเมล ไลน์ โทรศัพท์ ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ใช้เป็น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ความไม่พอใจในการสื่อสาร ดังนั้น หากต้องการให้การสื่อสารทุกครั้งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้สื่อต่างๆให้ถูกวิธีและเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร
ใช้อีเมล/ไลน์ ติดต่องานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
 สารพันปัญหาการใช้อีเมล/ไลน์แบบผิดๆ และไม่มีประสิทธิภาพ
 Do & Do Not สำหรับการใช้ไลน์ (Line) ในการทำงาน
 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลารับ-ส่งอีเมล
 มารยาทการสื่อสารและการใช้อีเมล/ไลน์ เพื่อการติดต่องาน
      การใช้ e-mail address ปัญหาและตัวอย่างชื่ออีเมลที่ดีและไม่ดี
      To | Cc: | Bcc: ใช้อย่างไร?
      “หัวข้อเรื่อง” นั้นสำคัญไฉน ? วิธีการตั้งชื่อหัวข้อเรื่อง ที่นำสู่การเปิดอ่าน
      การใช้คำขึ้นต้น ที่ถูกต้อง
      ระยะเวลา ในการตอบกลับ ส่งต่อ
      สิ่งที่ควรปฏิบัติ ..เมื่อได้รับอีเมล/ไลน์
 8 วิธีส่ง อีเมล/ไลน์ ให้เข้าใจง่ายและไม่ตกหล่น
 การสร้างเนื้อหา และการใช้สำนวน ภาษา ที่ถูกต้องและเหมาะสม ครบถ้วน
 จากภาษาพูด.... เป็นภาษาเขียน ( ฝึกเขียน ตัวอย่างสำนวน อีเมล/ไลน์ ที่ถูกและผิด )
 5 Factor เพื่อการตรวจสอบข่าวสารการเขียนข้อความสื่อสาร
โทรศัพท์อย่างไรให้ “ได้งาน” และ ”ได้ใจ”
 มารยาทและอัธยาศัย ในการพูดโทรศัพท์
 การใช้คำพูดและโทนเสียงในการสื่อสาร
 การควบคุมอารมณ์และคุมน้ำเสียงในการสื่อสาร
 คำพูดที่ “สร้าง” และ “ทำลาย” ความสัมพันธ์ที่ดี
 โทรศัพท์ประทับใจ...
     อย่า..วิธีที่ผิด 11 ประการซึ่งจะต้อนลูกค้า/ผู้รับบริการ ไปให้พ้น
     จงทำ ..วิธีที่ถูก 8 ประการ เพื่อรักษาลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ติดต่อ
เทคนิคการสื่อสาร ในสถานกาณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ อีเมล ไลน์
 การแจ้งข่าว การสอบถามข้อมูล การติดตามงาน การขอร้อง การปฏิเสธ ฯลฯ
 การตอบคำถามและให้รายละเอียด ที่เพิ่ม “คุณค่า” ให้กับสินค้า/ข้อเสนอ
 เทคนิคการใช้ “คำถาม” เพื่อค้นหาความต้องการ และข้อมูลที่ชัดเจน
 การสร้างคำพูดเพื่อนำเสนอที่ “ตรงใจ” ลูกค้า/ผู้ติดต่อ
 การสื่อสารกับบุคคลในสภาวะอารมณ์/บุคลิกภาพ /นิสัยต่างๆ


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท<

วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 กรกฎาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827519

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 426 ครั้ง