สัมมนา Online Training กลยุทธ์การวางแผนการขาย

30 พฤศจิกายน 542


สัมมนาOnline Training

กลยุทธ์การวางแผนการขาย

(Sales Planning Strategy)

วันที่30 มกราคม 2564

เวลา 9.00-16.00น. 


ระยะเวลาการฝึกอบรม:  1 วัน (09.00-16.00 น.)

หัวข้อการอบรม

1. แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

2. การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วยSWOT Analysis

3. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย

4. กิจกรรม:   SWOT Analysisและการกำหนดเป้าหมายการขาย

5. แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)

     5.1ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)

     5.2ผลิตภัณฑ์ (Product)

     5.3ราคา (Price)

     5.4ช่องทางการขาย (Sales Channel)

     5.5การส่งเสริมการขาย (Promotion)

6. ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

     6.1คู่แข่งขันในพื้นที่

     6.2เป้ายอดขาย

     6.3งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย

7. การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)

8. กิจกรรม:  การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขา

สถานที่อบรม (VENUE)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤศจิกายน 542

จัดโดย


เบอร์ติดต่อ :

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 81 ครั้ง