สัมมนา Online : OKRs for Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร

12 กุมภาพันธ์ 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

OKRsเป็นเครื่องที่ทำให้ Googleประสบความสำเร็จมาแล้ว และปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยส่วนใหญ่ก่อนที่เครื่องมือOKRs ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมาย เป้าหมายต้องชัดเจน เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ต้องทำได้จริงไม่เพ้อฝัน สำหรับเครื่องมือนี้หัวหน้างานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เครื่องมือนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากคนที่เป็นหัวหน้างานที่คอยช่วยผลักดัน เพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้จริง เครื่องมือOKRsไม่ใช่เป็นเครื่องมือแทนทีKPIsเป็นเครื่องมือที่เน้นการเชิงรุกมากกว่าการทำงานเชิงรับ เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ให้อิสระความคิดของคนในทีมได้ระดมสมองในการตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกัน เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้น 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจในศาสตร์ของการใช้เครื่องมือ OKRsควบคู่กับบทบทบาทหัวหน้างาน 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคในการตั้ง OKRsเพื่อใช้การบริหารงาน การตั้งป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

3.เพื่อให้หัวหน้างานฝึกการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)ในการนำเครื่องมือOKRsไปใช้ผ่านกระบวนการCommunication, Feedback, Recognitionผ่านกระบวนการโค้ช 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

· OKRsกับหัวหน้างาน 

·หัวหน้างานคือใคร

·บทบาทหัวหน้างานในศตวรรษที่ 21 

·ทักษะหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมี 

·การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างาน 

·การคิดวินิจฉัยองค์กรก่อนการบริหารงานผ่านการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดการบริหารงาน 

·กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน 

·การใช้OKRsสำหรับหัวหน้างาน 

·การติดตั้งOKRsใช้ในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน 

·การใช้CFRเหมาะกับหัวหน้างานอย่างไร 

·สรุปการเรียนรู้ ได้แผนงาน และมอบของรางวัล 

แถมฟรี...หนังสือOKRs For Leader 1เล่ม

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

กำหนดการ    วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 41 ครั้ง