สัมมนา Online : GHP & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation

15 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องจากมาตรฐานGMP & HACCP Revision 4 (2003)ได้มีการปรับเปลี่ยนสู่GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)และมีการประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 5th. November 2020ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในหลายประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่ของGHP 9ข้อกำหนด การเพิ่มอันตรายสำหรับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์อันตรายแบบใหม่ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางด้านอาหาร และประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

หลักสูตร "GHPs Revision 5 Requirement & Interpretation"เป็นการอัพเกรดสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้องค์กรสามารถทำการปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนดและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากลตาม Codex Alimentarius

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

   1.เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)

   2.เพื่อให้เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

   3.เพื่อให้สามารถทำการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)ตามมาตรฐานสากลCodex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่1: IntroductionของระบบGHPs & HACCP System Revision 5 (2020)

· 5 Keysเพื่อทำให้อาหารปลอดภัย 

·วัตถุประสงค์Objectives,ขอบเขตScope,การใช้Use 

·หลักการทั่วไปGeneral Principles 

·นิยาม และคำศัพท์Definitions 

บทที่2: Good Hygiene Practices (GHPs) 

1.บทนำ และการควบคุมอันตรายทางอาหารIntroduction & Control of Food Hazard 

2.การผลิตขั้นต้นPrimary Production 

3.สถานที่ประกอบการ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออุปกรณ์Establishment: Design of Facilities and Equipment 

4.การฝึกอบรมและความสามารถ Training and Competence 

5.สถานประกอบการ: การซ่อมบำรุง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคEstablishment: Maintenance, Cleaning &Disinfection, and Pest control 

6.สุขลักษณะส่วนบุคคล Personnel Hygiene 

7.การควบคุมการปฏิบัติการ Control of Operation 

8.ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค Product information and consumer awareness 

9.การขนส่งTransportation 

บทที่3: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System 

1.นิยามคำศัพท์Definition of HACCP System   

2.ประวัติความเป็นมาHistory of HACCP 

3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Introduction to HACCP 

4.ประโยชน์ของระบบHACCP 

5.แหล่งกำเนิดอันตรายในอาหาร Potential Sources of Hazards 

6.ประเภทของอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร 

บทที่4:แนวทางการจัดทำระบบHACCPตามมาตรฐานCodex Alimentarius 

1.การจัดตั้งทีมงานHACCPและการกำหนดขอบข่าย 

2.การจัดทำคำอธิบายลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ 

3.การกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการบริโภคและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

4.การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต 

5.การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต 

6.การวิเคราะห์อันตรายและกำหนดมาตรการควบคุม 

7.การกำหนดจุดควบคุมวิกฤติ 

8.การกำหนดค่าจำกัดวิกฤติที่ Validatedแล้ว 

9.การกำหนดระบบควบคุมการตรวจวัด เฝ้าระวัง 

10.การกำหนดวิธีปฏิบัติการแก้ไข เมื่อCLเกิดการเบี่ยงเบน 

11.การกำหนดขั้นตอนการทวนสอบระบบ HACCP/ValidateแผนควบคุมHACCP 

12.การจัดเก็บเอกสาร และบันทึก    

บทที่5:แผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินกับการระบาดโควิด19 

1.ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2.อาการและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

3.ผลกระทบที่อาจเกิดกับสถานประกอบการอาหาร 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.เจ้าของกิจการ ผู้บริหารในธุรกิจอาหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย 

2.คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความปลอดภัยอาหาร 

3. HACCP Team 

4.ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอาหาร และผู้สนใจระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 6ชั่วโมง เวลา09.00 - 16.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา             2,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 56 ครั้ง