สัมมนา Online : แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

15 ตุลาคม 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision)และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results)เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กรOKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำOKRsเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results)ในการบริหารงานเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานในองค์กร

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำOKRมาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.      OKRsคืออะไร

2.     ทำไมGoogleจึงประสบผลสำเร็จในการนำมาใช้

3.     ภาพรวมแนวคิดของ OKRs

4.      OKRเหมาะกับองค์กรแบบไหน

5.     หลักการในการตั้ง OKRs (Objective and Key Results)

6.     การเตรียมOKRsและเชื่อมโยงOKRsกับMission & Visionขององค์กร

7.     เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO, KPIs, BSCและOKRs

8.     การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRsมาใช้ในองค์กร

9.     การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs

10.  Mindsetและ วัฒนธรรมCFR

11. OKRs กับการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน และรายบุคคล

12. การติดตามและประเมินผล OKRs

13. สรุปOKRs

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

กำหนดการ   วันศุกร์ที่15 ตุลาคม2564

สถานที่        Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก!!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 ตุลาคม 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 52 ครั้ง