สัมมนา Online : เปลี่ยนหัวหน้า ให้มาเป็นโค้ช

21 มกราคม 2564

หลักการและเหตุผล

New normalหรือnew normชีวิตวิถีใหม่ ที่หัวหน้างานทุกคนต้องใส่ใจในการทำงาน เพราะบางสถานการณ์อาจทำให้ระยะห่างทางสังคม เกิดผลกระทบกับการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในรอบที่สองที่เกิดขึ้น ทำให้มีหลายองค์กรต้องรีบปรับตัว วางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม ซึ่งการจะสามารถพัฒนาคนในองค์กรให้แข็งแรงพอที่จะต่อสู่กับวิกฤตนี้ ก็ต้องอาศัยบุคลากรภายในที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างพลังใจ พลังความคิด พลังทีมให้กับองค์กร 

          

การปรับแนวคิด และเปลี่ยนบทบาทของระดับหัวหน้างาน จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนทีมงานให้สามารถทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถึงแม้จะต้องมีการทำงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19หรือNew Normalต้องปรับพฤติกรรมให้ Work from Homeทำให้การทำงานห่างไกลกันมากขึ้น หน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน จึงต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาให้สูงด้วยศักยภาพ ด้วยการเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชที่ดี จะช่วยให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน ในยุคnew normและความเข้าใจอันดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงจิตวิทยาอุตสาหกรรม และพฤติกรรมมนุษย์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สิ่งใดเป็นสาเหตุของความแตกต่างนั้น และรู้จักตนเองมากขึ้น 

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน

 

หัวข้ออบรม

1.รู้จักศักยภาพของตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นโค้ชที่ดี (พัฒนาคุณสมบัติของโค้ชที่ดี) 

2.ทักษะการโค้ชชิ่ง และการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่ (โค้ชชิ่ง และสร้างพลัง) 

3.เข้าใจผู้อื่นและมีหัวใจของโค้ชที่ดี (เรียนรู้ความต้องการของบุคลากร พัฒนาเขาโดยให้เขาพัฒนาตัวเอง) 

4.เปลี่ยนบทบาทของหัวหน้า มาเป็นโค้ช และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานWork from Home (คุณคือโค้ชขององค์กร สร้างคน สู้วิกฤตโควิด)  

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

·หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์นรีนทีทิพย์  ศรีสุเมธากุล

 

กำหนดการ    วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564   เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา             1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 42 ครั้ง