สัมมนา Online : เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

17 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบTelesales/Telemarketingนับได้ว่าเป็นวิธีมีความคุ้มทุนสูง และเป็นวิธีที่ขยายตัวอย่างมากวิธีหนึ่ง เมื่อเทียบกับช่องทางการขายแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดเวลา สามารถกลั่นกรองคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวิธีที่สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้โดยตรง วิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบTelesales/Telemarketingที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ของความสำเร็จทางธุรกิจในปัจจุบัน

การทำความเข้าใจกับกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และเคล็ดลับต่างๆของการจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบTelesales/Telemarketingที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ช่วยพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ก้าวนำการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สามารถวัดผลงาน และวางเป้าหมายได้ดีที่สุด หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ด้านการขายของวิทยากร รวมทั้งปัญหาของผู้เข้าอบรมที่เคยถาม จึงถูกรวบรวมมาเป็นขั้นตอนการขายในรูปแบบ1 2 3 Salesเพื่อการอบรมการขายที่ได้ประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีจริง

อบรมแล้วจะได้อะไร?

·เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาดในช่องทางโทรศัพท์ 

·พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ 

·ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น 

·ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ 

·ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง

 

หัวข้อการฝึกอบรม

·การเตรียมตัวเพื่อการติดต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ 

·มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 

·เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ 

·เทคนิคการนำเสนอทางโทรศัพท์ 

·รู้จริงขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า 

·พูดอย่างไร จึงขายได้ ขายดี 

·สิ่งที่สำคัญต้องรู้ก่อนขาย 

·เทคนิคทะลายกำแพงการเริ่มสนทนา ด้วยวิธี3 Minutes Method 

·ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพและการถามคำถามนำทางปิดการขาย 

·การอ่านความต้องการ และการจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าทางโทรศัพท์ 

·เทคนิคการควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย 

· 3ขั้นตอนการขาย 

-ขั้นตอนที่1แนะนำตัวและนำเสนอขายยังไงให้ลูกค้าไม่รู้ตัว 

-ขั้นตอนที่2ตอบข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ 

-ขั้นตอนที่3ปิดการขายแบบลูกค้าพึงพอใจที่สุด 

·สัญญาณการซื้อและเทคนิคปิดการขายในครั้งแรกครั้งเดียว 

·ชั่วโมงต้องมนต์การปิดการขายทางโทรศัพท์ 

·การอ่านจังหวะการปิดการขาย 

· 7วิธีปิดการขายทางโทรศัพท์ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากัลยากุล

 

กำหนดการ           วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่                  Zoom Online Meeting

ราคา                      1,500  บาท
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 45 ครั้ง