สัมมนา Online : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

19 มกราคม 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการนั้นเป็นความท้าทายที่หลายองค์กรกำลังประสบปัญหาในปัจจุบัน ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญเพื่อทำให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายคือ การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการวางแผนงาน เพราะการมีแผนที่ดีที่สุดไม่ได้การันตีถึงความสำเร็จได้ทุกครั้ง แต่สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนงาน (Planning)และการมอบหมาย (Assignment)ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling)และติดตามงาน (Monitoring)อย่างมีระบบ โดยต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกของการตระหนักถึงการทำงานที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานและส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ (Objective)

      1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้บริหารแผนงานและผู้รับมอบหมายแผนงาน 

      2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำงานเชิงคุณภาพและลดข้อผิดพลาด 

      3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน 

      4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

    Øผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน 

    Øผู้ที่สนใจทั่วไป

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการวางแผน 

·แนวความคิดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ 

·ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนงาน 

·องค์ประกอบและหัวใจของการวางแผนงาน 

·การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D 

· 5เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน 

·เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H 

·เรียนรู้กฎพาเรโต80:20เพื่อการวางแผนงาน 

Workshopวิเคราะห์เป้าหมายด้วย5W 1H 

บริบทของการบริหารเวลา 

·หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา 

·อุปสรรคของการบริหารเวลา 

·เทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์ 

·ถาม-ตอบ / สร้างCommitmentเพื่อการทำงาน 

Workshopวิเคราะห์การจัดทำPDCA 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น. 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กัณฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ    วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มกราคม 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 33 ครั้ง