สัมมนา Online : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

5 กุมภาพันธ์ 2564

บทนำ

การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และทิศทางองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

การตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ และข้อกำหนดขององค์กร ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพRequirementและหลักสูตรการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพInternal Auditซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดทำAudit Check Listเทคนิคในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015หลักในการพิจารณาออกCAR/PARเพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่บกพร่องในแต่ละกระบวนการ

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การควบคุมกระบวนการ การเฝ้าระวัง การตรวจวัด การตรวจประเมินสมรรถนะ และการปรับปรุงโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลISO 9001:2015 

2.เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบISO 9001:2015ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน การจัดทำAudit Check Listsเทคนิคในการตรวจติดตามภายในซึ่งรวมถึงการสอบถามและการดูหลักฐาน สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติดตามภายใน เทคนิคและหลักในการพิจารณาออกCARหรือPARเมื่อพบข้อบกพร่องใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงเทคนิคในการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015ที่ถูกต้องเหมาะสม 

3.เพื่อให้สามารถทำการสรุปรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015และการนำสรุปรายงานนี้เข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหารManagement Reviewเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าและ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:หลักการบริหารคุณภาพของระบบISO 9001:2015 

· TimelineของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 

·หลักพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle 

·วงจรPDCAกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่2:ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015   

·บริบทขององค์กรContext of the Organization 

·ความเป็นผู้นำLeadership 

·การวางแผนPlanning 

·การสนับสนุนSupport 

·การปฏิบัติการOperation 

·การประเมินสมรรถนะPerformance Evaluation 

·การปรับปรุงImprovement 

บทที่3:การวางแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ 

·การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 

·การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

·เทคนิคการจัดทำAudit Check Lists 

·องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists 

·การเตรียมAudit Check listsที่มีประสิทธิภาพ 

บทที่4:เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

·สิ่งสำคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

·หลัก3Pในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

·เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในระหว่างการตรวจติดตามภายใน 

·สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน 

·เทคนิคในการจัดการข้อขัดแย้งหากมีขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน 

·เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบISO 9001:2015 

บทที่5:เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในISO 9001:2015 

·เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ 

·หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CARหรือPARเมื่อพบข้อบกพร่อง 

·เทคนิคในการเขียนใบ CARและPAR 

บทที่6:เทคนิคในการติดตามผลและการปิดCARหรือPAR 

·แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบCARหรือPAR 

·เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CARหรือPAR 

·หลักการพิจารณาปิดCARหรือPARที่ถูกต้อง 

บทที่7:เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบISO 9001:2015 

·เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน 

·หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

·เทคนิคการนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

·เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

·เคล็ดลับการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ      วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา            1,500 บาท
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 56 ครั้ง