สัมมนา Online : เทคนิคการขายแบบการตลาดเชิงรุกยุค 4.0

15 มกราคม 2564

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด1.0ไปจนถึงยุคการตลาด4.0เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 4.0 

2.สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค4.0อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

3.เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้ 

 

Topics

·ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย 

Workshop : Sales Management Problem 

·ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย 

·เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุก 

·กลยุทธ์เลือกตลาดSTPและ4 Pเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน 

·ที่มาและความแตกต่างการตลาดในแต่ละยุค 

·แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด 

·ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value) 

·หัวใจสำคัญของการขายในยุคการตลาด 4.0 

·แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0 

Workshop :วิเคราะห์การขายยุค4.0 

·เจาะลึกนวัตกรรมการขายยุค 4.0 

- Principle 1 : Communicate Channel 

- Principle 2 : Distribute Channel 

- Principle 3 : Facilitate Channel 

·เทคนิคการปรับเปลี่ยนการขายให้ทันกับการขายยุค 4.0 

Workshop : Sales Management Solution 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

·หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

 

กำหนดการ    วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564   เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 38 ครั้ง