สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

14 ธันวาคม 2564

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น

- การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- จะต้องปฏิบัติอย่างไร?หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและHRต้องทราบ

 

หัวข้อเนื้อหาอบรม

1. ทำไมต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

3. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประโยชน์อย่างไร

4. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีกี่ประเภท

5. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขอบเขต ใช้บังคับอย่างไร

6. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลกับกิจการลักษณะใด

7. ผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. กิจการ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. ตัวอย่างการไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

10. ฐานในการ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

11. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร (Data controller)

12. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือใคร (Data Processor)

13. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)คือใคร

14. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว คืออะไร

15. การวางแผนในการดำเนินการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA implement road map)ในสถานประกอบการ

16. ความเสี่ยงในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

17. ตัวอย่าง เอกสารเพื่อใช้ในการเตรียมรับมือพระราชบัญญัติฉบับนี้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

 

กำหนดการ   วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก!!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 ธันวาคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 457 ครั้ง