สัมมนา Online : หัวหน้างานขั้นเทพกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

17 กุมภาพันธ์ 2564

หัวข้อบรรยาย

1)ทำความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

2)การวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและชัดเจน 

3)ทัศนคติของChange Agentตัวแทนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4)เทคนิคการเป็นผู้นำริเริ่ม Change Agentในเชิงรุก 

5)หลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

6)พฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ 

7)เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก 

8)วิธีการจัดทำแผนงานการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

9) Workshop : Change Management - Case 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับในองค์กร หรือบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00-16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

 

กำหนดการ    วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา             1,500  บาท
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 37 ครั้ง