สัมมนา Online : สูตรเด็ด...สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนว

8 กุมภาพันธ์ 2564

ISO 14001:2015เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธสัญญาตามข้อตกลง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินความสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015ภายใต้ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส และนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ประกาศไว้ 

2.เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspectการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์Life Cycle Aspectเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมEnvironmental Impactและนำมาสู่การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015   

3.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง รวมถึงการตรวจประเมินในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1.ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม,ผู้จัดการแผนกบุคคล,หัวหน้างาน,ซุปเปอร์ไวเซอร์ 

2.เจ้าหน้าที่ISO 14001,เจ้าหน้าที่Safety 

3.เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่1:หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 

·ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

·หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· ISO 14001:2015 Modelวัฏจักรของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· Intended Outcomeของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 

บทที่2:ข้อกำหนดตามมาตรฐานISO 14001:2015 Requirement 

·บริบทขององค์กรContext of the Organization 

·ความเป็นผู้นำLeadership 

·การวางแผนPlanning 

·การสนับสนุนSupport 

·การปฏิบัติการOperation 

·การประเมินสมรรถนะPerformance Evaluation 

·การปรับปรุงImprovement 

บทที่3:แนวคิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 

·การวิเคราะห์บริบทขององค์กร Context of the Organization 

·การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายใน Internal/External Factors 

·ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Interested Party 

·การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity 

·การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis 

·การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect 

บทที่4:ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การแสดงวิสัยทัศน์ และพันธะกิจVision & Mission 

·การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy 

·การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม Objective & Target 

·การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การแต่งตั้งEMR - Environmental Management Representative 

·การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Team 

·การจัดทำแผนงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan 

บทที่5:การวางแผนของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การพิจารณาแนวโน้มของสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

·การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect 

·การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect 

·การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect 

·การสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Communication 

·การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan 

บทที่6:การสนับสนุนต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การประเมินบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีและมลพิษ 

·เทคนิคการสร้างความตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การสื่อสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

·เอกสารสารสนเทศและบันทึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่7:การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การจัดทำแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

·การมอบหมายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่8:การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

·การกำหนดเกณฑ์การวัด KPIของกระบวนการEMP 

·การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน,แสงสว่าง,เสียง,น้ำ,อากาศ 

·การจัดทำทะเบียนกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา 

·การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา 

บทที่9:การตรวจติดตามภายในInternal Environmental Audit 

·เหตุผลและประโยชน์ในการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

·การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

·คุณสมบัติของผู้ที่จะทำการตรวจติดตามภายใน 

·การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

·วิธีการจัดทำAudit Check Lists 

·เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายใน 

·การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในและการสรุปผล 

·การออกเอกสารCAR/PARและการแก้ไขป้องกัน การปิดCAR/PAR 

บทที่10:การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารManagement Review Meeting 

·สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อนำเข้าในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Input 

·วิธีการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

·สิ่งที่ต้องพิจารณาและได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Output 

·การสรุปและเขียนรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

·การแก้ไขปรับปรุง โดยใช้กลวิธีการสถิติ การวิเคราะห์ 

บทที่11:การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก 

บทที่12:เคล็ดลับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน 

·การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 224 ครั้ง