สัมมนา Online : ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19)

11 กุมภาพันธ์ 2564

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่การตลาดยุค1.0ถึงการตลาด4.0เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง 3ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า แต่การตลาดและการขายเปลี่ยนไปซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก้าวเข้าสู่ยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19)เช่น โรคระบาด หรือปัจจัยอื่นที่จะต้องมาผสมผสานทางการตลาด รวมถึงหลังภาวะวิกฤติการตลาดและการขายก็จะต้องปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์อย่างไรนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในตลาดแต่ละยุคเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในความเหมาะสมของแต่ละการตลาดและการขายโดยเฉพาะการตลาด 4.0

2.สามารถเรียนรู้ เข้าใจและปูพื้นฐานในการตลาด4.0 อย่างถ่องแท้และเจาะลึกนวัตกรรมทางการตลาดและการขายยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19)ได้ให้ทันเวลาตามภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการตลาด 4.0ไปประยุกต์ใช้กับการขายได้อย่างผสมผสานและต่อเนื่องตอบโจทย์รับมือกับภาวะวิกฤติ (COVID-19)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Topics

Module 1 : Principle of Marketing 4.0 & Sales Concept 

-การตลาด4.0 (Human Value) --> Digital Marketing 

- Principle 1 : Communicate Channel 

- Principle 2 : Distribute Channel 

- Principle 3 : Facilitate Channel 

Module 2 : Successful Selling Insight Crisis Marketing 

- Customer Journey (Presence + Attract + Advocate) 

- Integrate Channel (Offline + Online) 

- Marketing Automation (Marketing System) 

- Big Data (Internal + External) 

- Engagement Management (People-based + CRM) 

- Integrated Marketing for Successful Selling (All Process)   

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับพนักงานการขายและการตลาดในทุกระดับ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

กำหนดการ    วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา            1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 43 ครั้ง