สัมมนา Online : ทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

17 กุมภาพันธ์ 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตร ทักษะผู้นำมืออาชีพ เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective) 

1.เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน 

2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน 

3.เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Øระดับหัวหน้างาน 

Øผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

การบริหารตนเอง 

·บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine) 

·ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (Leadership Skill) 

·การพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวหัวหน้างาน (Self-Development) 

·การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill) 

·เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill) 

·การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving) 

Workshopลักษณะผู้นำในอุดมคติ 

การบริหารทีม 

·ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

·ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment) 

·ศิลปะการติดตามงาน (Follow up) 

·เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill) 

·สร้างCommitmentเพื่อการทำงาน 

·ถาม-ตอบ 

Workshopการบริหารงานแบบมืออาชีพ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ    วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 43 ครั้ง