สัมมนา Online : ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

26 เมษายน 2564

บทนำ

QMRนับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน และดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMRจึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

          

ดังนั้น จึงขอนำเสนอหลักสูตร "ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็นQMRมือโปร" เพื่อช่วยให้ผู้เป็นQMRที่ดูแลงานหลายด้าน หรือQMRมือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็นQMRได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMRว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของQMRต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินการไปได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของQMR

2.เพื่อให้QMRสามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

3.เพื่อให้QMRสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

 

หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่1:มารู้จักQMRกันหน่อย

· QMRคือใคร

·คุณสมบัติของQMRมีอะไรบ้าง

·บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ QMRมีอะไรบ้าง

บทที่2:หน้าที่นี้ของQMR

·การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core team & Working Party

·การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy

·การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target

·การจัดทำQuality Management Planประจำปี

·การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan

บทที่3:เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพQuality Manual

·องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMRต้องรู้

·ก่อนทบทวน-อนุมัติProcedure, WIนั้นQMRต้องพิจารณาอะไร

·เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WIทางQMRต้องทำอย่างไร

· Workshop #1:อะไรที่ต้องกำหนดไว้ในQuality Manual

บทที่4: QMRต้องรับผิดชอบอะไรในการInternal Quality Audit

· Audit Check Listsต้องดูอะไรบ้าง ก่อนที่QMRจะทำการอนุมัติ

· QMRจะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการAudit

·การออกCARหรือPARทางQMRจะตัดสินอย่างไร

·การปิดCAR/PARต้องทำอย่างไร ปิดได้จริงหรือQMRจะพิจารณาอย่างไร

· Workshop #2:หน้าที่หลักของQMR ในการตรวจติดตามภายใน

บทที่5: QMRต้องทำอะไรในManagement Review

·หน้าที่สำคัญของQMRในการประชุมManagement Reviewคืออะไร

·อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review

·วิธีดำเนินการManagement Reviewให้ประสบผลสำเร็จ

·สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Reviewคืออะไร

· QMRจะต้องทำอย่างไร หากมีคำถามจากTop Management

· Workshop #3:ความรับผิดชอบของQMRในการทบทวนฝ่ายบริหาร

บทที่6: QMRเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับการตรวจสอบจากCertified

· QMRต้องวางแผนในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอกอย่างไร

·ตัวอย่างแผนการตรวจสอบจาก Certifiedเพื่อรับรองระบบ

·หลักสำคัญและหัวใจที่จะทำให้ผ่านการตรวจสอบจาก Certified

·หลักปฏิบัติในระหว่างการตรวจสอบจาก Certifiedที่QMRควรรู้

·หากได้รับCAR/PARจากCertified , QMRจะต้องทำอย่างไร

·เทคนิคการปฏิบัติเพื่อให้ปิด CAR/PARและได้การรับรองระบบ

·อีกหน้าที่สำคัญของ QMRคือการรักษาระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นทำอย่างไร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา           1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 เมษายน 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 117 ครั้ง