สัมมนา Online : ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

19 มกราคม 2564

ISO 9001เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพQuality Management System Requirements

ทั้งนี้องค์กรระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานทุกๆ5ปี เพื่อให้เกิดข้อกำหนดที่ทันสมัย และเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ให้เป็นไปตามเวอร์ชั่นใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลISO 9001:2015 

2.เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

3.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก,ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก 

2.หัวหน้างานฝ่าย,ซุปเปอร์ไวเซอร์,โฟร์แมน,ลีดเดอร์ 

3.เจ้าหน้าที่อาวุโส,พนักงานประจำแผนก 

วิธีการฝึกอบรม 

1.บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนด และตัวอย่างเอกสารประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 

2. Workshopลงมือปฏิบัติจริง 

3. Pre-test, Post-test 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่1:หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 

·ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

·หลักปรัชญาของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle 

·วงจรPDCAกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่2:ข้อกำหนดตามมาตรฐานISO 9001:2015 Requirement 

·บริบทขององค์กรContext of the Organization 

·ความเป็นผู้นำLeadership 

·การวางแผนPlanning 

·การสนับสนุนSupport 

·การปฏิบัติการOperation 

·การประเมินสมรรถนะPerformance Evaluation 

·การปรับปรุงImprovement 

บทที่3:แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ 

·การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core Team & Working Party 

·การประกาศนโยบายคุณภาพ Quality Policy 

·ตัวแทนฝ่ายบริหารQuality Management Representative 

·เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร Document Control Center 

·การบริหารความเสี่ยง Risk Management 

·การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

·การจัดทำแผนงานระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan 

บทที่4:การจัดทำระบบเอกสารDocumentation System 

·ประเภทของเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Kinds of Documentation 

·การจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual 

·การจัดทำProcedure, WI,  

·ระบบการควบคุมเอกสาร Document Control 

บทที่5:การตรวจติดตามภายในInternal Audit 

·การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan 

·การจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน Lists of Internal Auditors 

·เทคนิคการจัดทำAudit Check Listsที่ถูกต้องเหมาะสม 

·เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

·เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน 

·วิธีการพิจารณาออกเอกสาร CAR/PAR 

·วิธีการแก้ไขป้องกันและการปิด CAR/PAR 

บทที่6:การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารManagement Review Meeting 

·ประเด็นที่ต้องจัดทำข้อมูลเพื่อนำเข้าในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Input 

·วิธีการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

·สิ่งที่ต้องพิจารณาและได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Output 

·เทคนิคการสรุปและเขียนรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 

บทที่7:การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก 

 

อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ    วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564   เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%                


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 34 ครั้ง