สัมมนา Online : ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM® 2020

16 กุมภาพันธ์ 2564

หลักการและเหตุผล

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี2020นี้ทั้ง11ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้INCOTERMS® 2020ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

 

หัวข้อการสัมมนา

1.ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) 

2.หลักการสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) 

3.การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของINCOTERMS® 2020ทั้ง11ข้อตกลง 

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น.  

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน 

 

ดร. ฉัตรพล มณีกูล 

 

กำหนดการ    วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา           1,500 บาท
-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร. ฉัตรพล มณีกูลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 31 ครั้ง