สัมมนา Online : ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

22 มกราคม 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งยังเจอกับการแข่งขันด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักสูตร ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินการอบรม การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนอบรม ยื่นเอกสารค่าใช้จ่ายอบรม เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนการยื่นเอกสารผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Øผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน 

Øผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร / ผู้ที่ทำงานHR 

Øบุคคลทั่วไป

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

·ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

·กฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำคัญ 

·เอกสารที่เกี่ยวข้องการยื่นขอรับรอง 

·การจัดทำเอกสารที่ถูกต้องการยื่นขอรับรอง 

·ขั้นตอนก่อนการจัดฝึกอบรม 

·ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 

·ขั้นตอนหลังการจัดฝึกอบรม 

·ขั้นตอนการยื่นรับรองผ่านระบบ E Service 

·ขั้นตอนการติดตามผลผ่านระบบ E Service 

·ขั้นตอนการดำเนินการแบบเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2)  

Workshopฝึกปฏิบัติรายบุคคล 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กัณฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ    วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 มกราคม 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 39 ครั้ง