สัมมนา Online : การสร้าง Smart JD ที่มีสมรรถนะและตัวชี้วัดกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

20 - 21 มกราคม 2564

หลักการและเหตุผล

          Job Description (JD)หรือใบกำหนดหน้าที่งาน เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงตำแหน่ง หน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆJDเปรียบเสมือนรากฐานของการทำงานซึ่งเชื่อมโยงไปยังงานอื่นๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น งานสรรหาและคัดเลือก งานฝึกอบรมและพัฒนา งานประเมินผลการทำงาน งานความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ฯลฯ หากองค์กรมีการเขียนJDที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งเชื่อมโยงกับเรื่องKPIs และCompetencyของแต่ละตำแหน่ง เท่ากับว่าองค์กรนั้นมีการวางพื้นฐานอย่างดีในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั่นเอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JDที่ถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียน JDของตนเองเชื่อมโยงกับ KPIsและCompetencyได้

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเขียน Smart JD Based KPIs and Competencyได้เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในองค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่แผนกHRหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเขียนJD

 

หัวข้อการอบรม

            1.ความหมายและเหตุผลในการจัดทำJD

            2.ประโยชน์ในการจัดทำJDที่มีKPIและCompetency

            3.ส่วนประกอบของJDมีอะไรบ้าง

            4. Job Description and Job Specificationต่างกันอย่างไร

            5. Smart JDมีลักษณะอย่างไร

            6.แนวการเขียนJob Responsibility Matrixหลักการจัดลำดับงาน แยกตามตำแหน่งงาน

            7.การกำหนดKPIsการเชื่อมโยงKPIs ในการประเมินผลงาน ลงในJD

            8.การกำหนดCompetencyการเชื่อมโยงCompetency ในการประเมินผลงาน ลงในJD

          9.แนวทางการสื่อสารการจัดทำJDในองค์กร

            10.ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการจัดทำJDและการป้องกัน แก้ไข

           สรุปประเด็นการเรียนรู้เรื่องSmart JD based KPIs and Competency

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 6ชั่วโมง เวลา09 : 00-12:00น.

           แบ่งการสัมมนาเป็น2ครั้ง

            1.วันพุธที่20มกราคม2564 (3ชั่วโมง) เวลา09.00-12.00 น.

            2.วันพฤหัสบดีที่21มกราคม2564 (3ชั่วโมง) เวลา09.00-12.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

            1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

            2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์ชัญญชิตา  ศรีชัย

 

กำหนดการ    วันที่ 20,21 มกราคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             2,500  บาท
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัยสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 - 21 มกราคม 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 38 ครั้ง