สัมมนา Online : เทคนิคการจัดทำเส้นทางสายอาชีพ (Career path Technic)

17 ธันวาคม 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การจัดทำเส้นทางอาชีพCareer pathเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ผู้ปฏิบัติงานล้วนต้องการทราบแนวทางการเติบโตในสายอาชีพ และความก้าวหน้าในองค์การ หากองค์การมีการจัดทำเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และมีการสื่อสารไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง พนักงานได้รับทราบแนวทางการเติบโตและพัฒนาตนเองขึ้นไปในระดับต่างๆ ในองค์การ จะสามารถลดอัตราเสี่ยงในการสูญเสียพนักงานจากการลาออกไปองค์กรอื่น ยิ่งไปกว่านั้น การจัดทำระบบCareer pathในองค์การ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความผูกพัน (Engagement)รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสู่องค์การ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เข้าใจCareer DevelopmentและCareer Path

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการและเทคนิคการจัดทำ Career path

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จัดทำCareer pathในหน่วยงานตนเองได้

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. ความเข้าใจในCareer DevelopmentและCareer Path

2. ความจำเป็นของและประโยชน์ของการการจัดทำCareer Pathในองค์การ

3. รูปแบบCareer pathในรูปแบบต่างๆ

1) Traditional Career path

2) Dual Career path

3) Network Career path

4.Job Description and Job Specificationต่างกันอย่างไร

Workshop : My Career, My Path

5.เทคนิค แนวทางและขั้นตอนการจัดทำCareer pathซึ่งเชื่อมโยงกับ Competency

·       การศึกษาOrg Chart

·       การวิเคราะห์งานJob Analysis

·        การวิเคราะห์ความสามารถในงาน Job Competency

·       การจัดกลุ่มงานJob family

Workshop การออกแบบCareer pathและนำเสนอ

6. ทบทวนหลักการจัดทำCareer path

7. แนวทางการนำCareer pathไปใช้ และสื่อสารในองค์กร

สรุปประเด็นการเรียนรู้เทคนิคการจัดทำCareer path

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)เจ้าหน้าที่แผนก HRหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำCareer pathในองค์การ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 6 ชั่วโมง เวลา09.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.     Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

 

กำหนดการ   วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           2,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 ธันวาคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 163 ครั้ง