สัมมนา Online : การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

20 มกราคม 2564

บทนำ

ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ ไม่จำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งจัดซื้อ เนื่องจากการจัดซื้อเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อไม่ได้มีเพียงการออกคำสั่งซื้อ (PO)แต่อาจครอบคลุมไปถึงการวางแผนการสั่งซื้อ (Purchasing Planning)การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management)หรือการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory, Stock)ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดก็เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าตรงตามความต้องการ สินค้าไม่ขาดแคลน และมีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับองค์กร 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำเอาทฤษฎีผนวกกับประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากร ที่เน้นสอนให้นำไปใช้งานจริงได้ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎี สูตร สมการตามตำราเท่านั้น เนื้อในหลักสูตรหาเน้นเรื่องการวางแผนการสั่งซื้อ เริ่มจากการพยากรณ์ การคำนวณสั่งซื้อในรูปแบบต่างๆ จนถึงตัวอย่างและการประยุกต์ใช้กับงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

 

หัวข้อฝึกอบรม

       ·บทบาทนักจัดซื้อกับการวางแผนการสั่งซื้อ และกระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ

       ·การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management)

       · ABC Analysisกับงานจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง

       ·เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการใช้ (Demand Forecasting Technique)ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และ เชิงปริมาณ (Quantitative)เพื่อใช้วางแผนการสั่งซื้อ

       ·การเติมเต็มสินค้า (Replenishment)จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point : ROP)การสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)การคำนวณค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS)

       ·รายการจำแนกวัสดุ (Bill of Material : BOM)และการวางแผนความต้องการใช้วัสดุ (Material Requirement Planning : MRP)

       ·การวิเคราะห์ และตัดสินใจสั่งซื้อ กรณีสินค้ามีส่วนลด และกรณีสินค้ามีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Order Quantity : MOQ)

       ·เงื่อนไข ข้อจำกัดของสูตร สมการต่างๆ ที่ควรใช้ หรือไม่ควรใช้ ที่เกี่ยวกับการจัดการการสั่งซื้อ

       ·ตัวอย่าง การนำไปปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในMicrosoft Excel

       ·เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการจัดการการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

     ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป (อาจไม่เหมาะกับพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักวิชา และการคำนวณ)

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13:00 - 16:00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

       1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

       2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์

 

กำหนดการ      วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                         
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 32 ครั้ง