สัมมนา Online : การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”

18 มกราคม 2564

หลักการและเหตุผล

เมื่อชีวิตการทำงานของพนักงานเดินทางมาถึง จุดเปลี่ยน กับการก้าวหน้าของตำแหน่งงานใหม่ ในองค์กร อาจเป็นที่หน้าดีใจกับหลายๆ ท่าน แต่นั่นถือว่าเป็นก้าวแรกกับ จุดเริ่มต้นของ "ความสำเร็จ" หรือ "ล้มเหลว" กับตำแหน่งใหม่ ถ้าบุคลากรที่จะเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมการได้รับตำแหน่ง "ผู้จัดการมือใหม่" มีหลายทักษะที่อาจเหมือนกับการเป็นหัวหน้างานแต่อาจต้องมองภาพบางมุมได้ดีกว่าระดับหัวหน้างาน มีทักษะหลาย ๆ อย่างที่ผู้จัดการมือใหม่จะต้องเปิดใจเรียนรู้ ทั้งการเปลี่ยนแปลง แนวคิด ทัศนคติการบริหารงาน บริหารคน การเข้าใจคนมากขึ้น การมีภาวะผู้นำ เก่งคิด มองปัญหาเป็นโอกาส ทั้งวางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเกิดผลที่ดีตามเป้าหมายองค์กร  

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปนำสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่อย่างมืออาชีพ 

2.ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะของผู้จัดการในยุคใหม่ในการพัฒนาตนเองและการทำงานในบทบาทใหม่ที่ท้าทายขึ้น 

3.ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของทีม (Team Work) 

 

หัวข้ออบรม

Module #1การพัฒนาตนเอง 

·เรียนรู้การปรับเปลี่ยนบทบาท และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป 

·เรียนรู้การเข้าใจตัวเองในการพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการมือใหม่ด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you (coaching card Israel) 

·ทักษะการมีภาวะผู้นำ 

·ทักษะเรื่องการบริหารคน (เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นด้วยหลักDISC Model) 

·ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลา 

·ทักษะการเป็นผู้นำประชุม 

·เข้าใจและวิธีการใช้เครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ ในบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ 

Module #2การพัฒนาด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

·จิตวิทยาการบริหารคนในยุค 4.0 

·ทักษะการแก้ไขปัญหา ด้วยการคิดคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

·ทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 

·ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ 

Module #3การสร้างทีมงาน 

·ทักษะการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

·การสอนงาน มอบหมายงานให้เหมาะสม ติดตามงานในบทบาทผู้นำแนวโค้ช 

·การสื่อสารที่ดีในฐานะผู้นำ 

·การFeedbackด้วยหลักการFollow Model  

 

กลุ่มเป้าหมาย บุคคลในองค์กรที่จะพัฒนาเป็นผู้นำ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 34 ครั้ง